Medlemsförmåner

Regler TF 03

Högst 70% av kostnaden ersätts och det maximala ersättningsbeloppet är 6000 kronor/kalenderår.

Villkor för ersättning

Medlem i Pappers avd 57 senaste 6 månaderna

Anställd vid Åmotfors Bruk

Tandvården skall vara utförd i Sverige

Verifikation på betald tandvårdskostnad skall lämnas till ansvariga för TF 03, kostnader äldre än ett år ersätts ej

Tandskador som är av sådan art att det ersätts av försäkring eller orskats av annan juridisk person ersätts ej.

Tandvården får inte vara "skönhetsvård" stjärnor, pärlor, blekning, guldlagning mm.


Släpkärra 

Avdelningen har en släppkärra som medlemmar i pappers avd 57 kan disponera

Bokning av kärran sker online

Max 2 dagar eftervarandra godkänns i nuläget 

Gösta Schottes stipendiefond

Fonden har skapats på initiativ av Pappers avd 57

Fondens grundkapital utgöres av det belopp som genom avd 57 insamlats och överlämnat den 5 dec 1957 jämte från Åmotfors pappersbruks sociala fond senare beviljade medel.

Av fondens årliga avkastning kan efter särskild ansökan styrelsen bevilja anslag såsom stipendier att utgå till arbetare, som önskar vidareutbilda sig inom yrket. 

Det föreligger inget hinder att utdela stipendier till studerande vid allmän folkskola, dock ej facklig eller politisk 

Stipendiet gäller endast för arbetare anställda minst två år och innehar medlemskap i pappers avd 57

Stipendiet kan efter beslut av fondens styrelse även tilldelas anställd arbetares barn, som efter avslutad grundskola fortsätter sina studier

Ansökan om stipendiebidrag skall skriftligen ingivas till styrelsen under mars och oktober månad varje år.


Intressefonden

Intressefondens medel utgörs av vad som 31/12-1977 tillhör den förutvarande semesterfonden

Intressefondens medel skall efter styrelsens bestämmande i varje särskilt fall användas för bestridande av kostnader för olika slags aktiviteter med facklig anknytning i avdelningsmedlemarnas intresse såsom utbildning, studieresor, informationsträffar mm

Ordinarie sammanträde skall äga rum under april månad varje år.